Výcvik arteterapie

ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie

Odborný garant:   PhDr. Helena Strnadlová

Lektorka: Mgr. Jana Merhautová

Hostující lektoři: PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Supervize: Mgr. Jana Švadlenová

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).

 

Eko Arteterapie je postavena na propojení art psychoterapie s ekopsychologickými aspekty práce s člověkem. Prostřednictvím kreativního sebevyjádření v přírodě a terapeuticky vedené komunikace provází v životně důležitých tématech. Eko Arteterapie přináší možnost být ve větší pozornosti k detailům osobnosti dotyčného jedince, skrze pozornost k detailům krajiny. Tu se  učí vnímat jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.

 

Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost tvořit přímo v přírodě, poznávat ji skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti ve vlastním prožitku. Vede k proměně v přístupu k sobě i k vytvoření zdravějšího vztahu k přírodě.

 

Správné načasování, zařazení místa tvorby např. do lesa, na louku, k řece, do skal i podmínky např. v dešti, větru, tmě, na slunci o samotě apod., významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je přínos podpůrné terapeutické komunikace nad výtvarným dílem.

Zahájení: jaro 2019, s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky s motivačním dopisem a profesním životopisem

 

Počet setkání: v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání. Termíny pro rok 2019 budou upřesněny. 

Cena školného: 24 500 Kč / rok (180 hodin) včetně výtvarného materiálu. Cena nezahrnuje ubytování a stravu. 

Ubytování a strava v Holos Centru: 600 Kč / den.

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce (kazuistika) + obhajoba formou prezentace a sebereflexe

1. Vzdělávací cíle:

Cílem programu Eko Arteterapie je zaměření na umělecko –  terapeutický přístup, který přináší širší možnosti interaktivní práce s člověkem, jeho emocemi, krizovými situacemi a napomůže kreativní formě učení i sdílení. Umělecké vyjadřovací prostředky vedou k hlubšímu sebepoznávání, estetickému i etickému chování. Cílem rovněž je prevence interiérového způsobu života a virtuálních přátelských vztahů u dětí, mladých lidí i rodin. Cílem také je naučit se pracovat se skupinou a posilovat osobní mezilidské setkávání a sdílení „tváří v tvář a podporovat zdravý a přirozený způsob života u dětí, mládeže i dospělých. Eko Arteterapie  vychází z myšlenky návratu ke zdravým hodnotám. Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost tvořit přímo v přírodě, poznávat ji skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti ve vlastním prožitku. Vede k proměně v přístupu k sobě i k vytvoření zdravějšího vztahu k přírodě.

Psychologové, speciální pedagogové, terapeuti a další pomáhající profese mohou vytěžit z osobních prožitků a umělecké činnosti klienta i formy reflektivního dialogu nové zkušenosti a informace pro jejich terapeutickou podporu.

2. Techniky

Používáním kreativních technik lze rozšířit  výrazový i prožitkový potenciál člověka v  širší kulturních souvislostech. Techniky Eko Arteterapie umožňují člověku otevřít prostor tvořivosti, lehkosti, ale také zodpovědnosti a spolupráce. Pracuje se s nimi přímo v přírodě, pomáhají poznávat sebe i druhé skrze estetické a etické vnímání krajiny. Techniky Eko Arteterapie probíhají v denní i noční krajině a tvorba se uskutečňuje za pomoci smyslů, ať už zraku, sluchu, hmatu, čichu či dokonce chuti. Posilují vztah k vlastní tvorbě, bystří smysly, prohlubují osobní zážitky. Při práci s technikami Eko Arteterapie je důležitý výběr lokality, díky níž jsou silně ovlivněny individuální prožitky. Správné načasování, zařazení místa tvorby např. do lesa, na louku, k řece, do skal i podmínky např. v dešti, větru, tmě, na slunci o samotě apod., významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je přínos podpůrné terapeutické komunikace nad výtvarným dílem. Žáci či studenti se učí dát do rovnováhy citlivost vůči umělecké formě autonomního sebevyjádření a sdílení v principu vzájemné tolerance.

 

3. Kompetence

Eko Arteterapie rozšiřuje u psychologů, speciálních psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků apod. profesionální kompetence a schopnost podpořit individualitu jedince. Je postavena na kompetenci umět propojovat terapeutický vliv na jednice prostřednictvím přírody, provázet v jednotlivých zobrazovacích a umělecko-vyjadřovacích technikách, společně s uplatněním terapeuticky vedené komunikace. Mezi nejzákladnější techniky Eko Arteterapie patří schopnost být ve větší pozornosti k detailům osobnosti dotyčného jedince, skrze pozornost k detailům krajiny. Tu se  naučit číst jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku. Skrze techniku projekčního plátna a tvorby lze zahlédnout a léčit fungování emocí a nálad, netradičním způsobem rozpoznat své vnitřní zdroje i ovlivnit tak i psychický stav, proměnit své mentální vzorce a paradigmata.

 

Teoretická část: Je zaměřena na znalost a pochopení arteterapeutických a Eko Arteterapeutických pojmů a znalostí, získání širších souvislostí, jak používat tuto metodu ve své odborné praxi. Schopnost přípravy, rozboru, hodnocení, chápání koncepce i technik, včetně použité metodologie. Znalost využití této metody a dalších expresivních metod v pomáhající profesi

 

Praktická část: Je zaměřena na výcvik Eko Arteterapeutické metody a její techniky. Díky ní si frekventanti výcviku vylepšují kreativní formy sebepoznání, komunikační a sociální dovednosti, vztah k přírodě a schopnost se v ní citlivě pohybovat a tvořit v ní. Součástí praktické výuky je také nácvik podpůrných, expresivních terapeutických metod.Výcvik vede k praktickému nácviku komunikačních dovedností v psychologickém dialogu. Zařazení využití hudby, relaxačních, dynamických prvků, práce s krajinným uměním, artefakty, živly a dalšími kreativními technikami.

 

Metodická podpora: je zaměřena na jejich vlastní arteterapeutickou činnost. Podporu lze využít také k nácvikům analýzy terapeutických rozhovorů nad tvorbou a kvalitě vedené arteterapeutické podpory. Podpora je dále zaměřená na zvyšování schopnosti reflexe a sebereflexe.

4. Místo konání: 

Holos Centrum - krásné prostředí, které je zároveň cenově dostupné. 

 

5. Tématický plán:

 • Osobnost arteterapeuta

 • Kreativita a nástroje pomáhající profese

 • Základy arteterapie - arteterapie jako kreativní terapeutická metoda

 • Využití uměleckých vyjadřovacích prostředků k hlubšímu sebepoznávání

 • Přehled arteterapeutických technik

 • Barvy a symboly v arteterapii

 • Barevné spektrum, míchání a prolínání barev, význam metafory v symbolice, základní symbolika v arteterapii

 • Význam kreativního sebevyjádření v běžném životě

 • Prožívání symbolů, barev a dynamiky obrazů

 • Práce s metaforou, imaginace, práce se symboly, symbolika v historii, dějiny výtvarného umění a symbolika

 • Barvy a jejich význam

 • Práce s vlastním příběhem a symbolickým vyjádřením

 • Archetyp a artefakt

 • Základy teoretického rámce – teorie C.G.Junga

 • Osobní zkušenosti s archetypy

 • Symbolika archetypu -  emocionální intenzita i význam

 • Umělecké přetvoření předmětu s osobním záměrem na artefakt

 • Archetyp v pohádkách a mýtech

 • Pohádkoví hrdinové, příběhy, ze kterých můžeme čerpat - pravzor

 • Zacílení archetypu do tvorby artef

 • Psychohygiena a umělecké relaxační techniky

 • Význam relaxačních technik pro lidskou psychiku, teoretický rámec psychohygieny a relaxačních technik

 • Muzikomalba

 • Práce s mandalou

 • Výtvarné prvky, techniky, nástroje a materiály a jejich kreativní využití

 • Autorská tvorba s vlastním výběrem výtvarné techniky

 • Formy arteterapie (Individuální, skupinová, rodinná, párová, komunitní)

 • Individualita jedince a skupinový proces - principy práce ve skupině, dynamika

 • Základy ekopsychologie a ekoterapie - vztah k přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu vnitřnímu prostředí (psychický stav, emoce, nálady, schopnost učení, rozvoje a změny)

 • Podobnost živlů a emocí, střídání rytmů dne a noci, čtyř ročních období a schopnost tvořivě toto vyjádřit – hledání podobností a odlišností sebevyjádření krajiny a člověka

 • Autorská tvorba a schopnost vnímat umění v sobě

 • Umělecká intutivní tvorba v přírodě, přednosti a nedostatky, podpora multismyslového vnímání při tvorbě

 • Kreativita a schopnost tvořivě se vyjádřit, originalita a nekonvenčnost v tvorbě

 • Ituitivní malování, tanec, hudba, drama, psaní, ale také vytváření artefaktů či land art

 • Příroda jako tvůrčí médium

 • Práce s přírodními materiály, široká paleta výběru – flexibilita a kreativita

 • Příprava galerie – schopnost vnímat obrazy, které příroda sama vytvoří

 • Vliv ročních období na člověka, biorytmus a schopnost se těmto rytmům přizpůsobit , stopy přírody v umění

 • Vnitřní a vnější ekologie ve výtvarném procesu

 • Čím je utvářen vztah člověka k přírodě, vnímání určité krajiny, ochrana přírody

 • Emoce – které se dají vyjádřit uměním a které se dají pozorovat v přírodě – symbolika  krajina jako projekční plátno

 • Co znamená projekce – teoretický rámec - Freudova teorie – osobní vlastnosti promítané na tzv. Filmové plátno

 • Rozdíl mezi vědomým a nevědomým promítáním vlastních psychických procesů do okolí (krajiny), práce se symbolikou

 • Práce s fotografií krajiny, která zachytí podobnost s vnitřními či vnějšími projevy a procesy člověka

 • Práce se světem, stínem, teplotou, komfortními a nekomfortními podmínkami při tvorbě

 • Noční malování v přírodě

 • Umělecká tvorba artefaktu jako relaxační technika, zpracování artefaktu přímo v krajině, schopnost uvolnit se prostřednictvím umělecké tvorby

 • Působení přírody na psychickou i fyzickou relaxaci, barvy, zvuky i vůně místní krajiny 

 • Umělecká tvorba v noční krajině, využití prvků ztišení v přírodě a navázání kontaktu se svými smysly

 • Schopnost soustředit se na vnější a vnitřní obrazy při přechodu ze světla do tmy a tmy do světla

 • Práce se strachem a klidem ve tmě, práce s emocemi, pojmenování i vyjádření, racionalizace

 • Plastická a prostorová tvorba

 • Pomůcky a techniky v prostorové tvorbě instrumenty – nástroje, špachtle, tvořítka, nožík, nůžky, párátka

 • Materiály – hlína, bahno, jíl, listy, větve, kmeny, pařezy, modelína, kůra, dřevo, kameny, plody, modelína, modurit, papír, karton apod.

 • Techniky – přidávání nebo ubírání hmoty, dlabání, řezání, modelování, vrásnění, aranžování, kreslení, malování apod.

 • Pomůcky, materiály a techniky v prostorové tvorbě

 • Prostor a plasticita emocí, nálad, projevů i psychických procesů – jejich zobrazení při prostorové tvorbě

 • Schopnost vnímat paralelní proces

 • Reflektivní dialog

 • Reflexe ze zážitků z tvorby, schopnost pojmenovat a sdílet emoce s ostatními, umět hledat souvislosti, podobnosti, rozdíly

 • Výtvarné řady

 • Obrazy a návaznost na jejich vývoj, ať už tematický nebo obsahový

 • Lineární časová posloupnost, tematická posloupnost

 • Příběh v čase a obrazech

 • Působení přírody na člověka, jeho schopnost vnímat krásu v přírodě

 • Obrazutvornost, fantazie, spirituální rozměr vnímání přírody

 • Respekt k odlišnostem vnímání estitiky

 • Užitková interiérová a exteriérová tvorba

 • Schopnost přenést estetické vnímání do životního prostoru kolem sebe, aranžování, bytové doplňky, úprava zahrady  - vliv na psychiku, psychohygienu

 • Originální sebevyjádření v tvorbě

 • Důvěra ve vlastní kreativitu a schopnost vyjádřit se uměleckým způsobem

 • Schopnost vzájemné tolerance při rozdílnosti uměleckých děl

 • Autenticita ve výtvarném projevu

 • Praktičnost a estetika v umění

 • Podpora kreativity v běžném životě

 • Podpora spolupráce namísto soutěžení

 • Uchopení tématu kreativita a individuální  zpracování

 • Oblasti uplatnění kreativity – osobní i profesní život

O lektorce

Eko Art Therapy Institut, Mgr. Jana Merhautová

Jana Merhautová (nar. 1964). Zakladatelka a ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s. Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Institute of Global Education The Applied Ecopsychology - Project Nature Connect USA - Ph.D. Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze "Kreativní přístupy v supervizi" a na FAMU v Praze "Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.

www.arttherapy.cz

Naše další weby

Rychlý kontakt

Holos Centrum
Marie Dolanské 12
746 01 Opava - Vlaštovičky

+420 773 615 324 

holos@holos.cz

Spolupracujeme

 • Facebook

© 2003 - 2018 by Holos.