Výcvik artefiletiky

EKO ARTEFILETIKA

Propojení artefiletiky a ekopsychologie

Odborný garant: Doc.PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Lektorka: Mgr. Jana Merhautová

Hostující lektoři:  PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Supervize: Mgr. Jana Švadlenová

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své praxi.

Cílem je naučit se provázet v jednotlivých zobrazovacích a umělecko-vyjadřovacích technikách, společně s uplatněním reflektivní komunikace a sdílení v principu vzájemné tolerance. Mezi nejzákladnější techniky Eko Artefiletiky patří schopnost být ve větší pozornosti k detailům krajiny a naučit se číst ji jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.

Kreativní metoda, díky níž lze rozšířit  výrazový i prožitkový potenciál dítěte i nastolit přátelskou spolupráci. Tvorba se uskutečňuje převážně v přírodě, probíhá v denní i noční krajině, bystří smysly a prohlubuje osobní zážitky. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní komunikace nad výtvarným dílem.

Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je vhodná ke studiu rozšíření odborné kvalifikace a je možné ji využívat ve výtvarné i hudební výchově, občanské výchově, výchově ke zdravému životnímu stylu, v environmentální výchově, rodinné výchově, občanské výchově, v rámci výuky psychologie a programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, speciální pedagogiky apod.

Zahájení: jaro 2019, s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky s motivačním dopisem a profesním životopisem - viz níže

 

Počet setkání: v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání. Termíny pro rok 2019 budou upřesněny. 

Cena školného: 24 500 Kč / rok (180 hodin) včetně výtvarného materiálu. Cena nezahrnuje ubytování a stravu. 

Ubytování a strava v Holos Centru: 600 Kč / den.

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – příprava Eko Artefiletického programu + obhajoba formou prezentace a sebereflexe

Teoretická část: je zaměřena na znalost a pochopení artefiletických a Eko Artefiletických pojmů a znalostí, získání širších souvislostí, jak používat tuto metodu v pedagogické praxi. Schopnost přípravy, rozboru, hodnocení, chápání koncepce i technik, včetně použité metodologie. Znalost využití této metody a dalších expresivních metod při výuce a výchově dětí a mládeže, včetně využití při preventivně výchovné péči.

 

Praktická část: je zaměřena na výcvik Eko Artefiletické metody a její techniky. Díky této metodě si děti či mládež vylepšují kreativní formy sebepoznání, komunikační a sociální dovednosti, vztah k přírodě a schopnost se v ní citlivě pohybovat a tvořit v ní. Součástí praktické výuky je také nácvik expresivních metod. Zařazení využití hudby, relaxačních, dynamických prvků, práce s krajinným uměním, artefakty, živly a dalšími kreativními technikami.

 

Metodická podpora: je zaměřena na jejich vlastní artefiletickou činnost. Podporu lze využít k nácvikům analýzy artefiletiky a posouzení její kvality.

 

Tématický plán:

 • Základy a definice pomáhající či pedagogické profese

 • Teoretický základ Eko-Artefiletiky

 • Vyjasnění kompetencí a působení artefiletiky, arteterapie a ekoterapie

 • Eko-Artefiletika jako kreativní vzdělávací pojetí výtvarné výchovy, při níž se využívají umělecké vyjadřovací prostředky k hlubšímu sebepoznávání, učení prostřednictvím přírody i navázáním významnějšího vztahu k ní. Podpora dialogu mezi žáky, studenty a klienty o procesu při tvorbě

 • Princip Eko Artefiletika jako podpora základních principů soužití člověka s přírodou, vztah k ní a estetické i etické chování a její využitelnost v pedagogické praxi a pomáhající profesi – teoretický rámec

 • Koncept Eko-Artefiletika – výchova a výuka ke zdravějšímu způsobu života, kooperace s přírodou, podpora kreativního vyjádření a myšlení – teoretický rámec

 • Témata učení, rozvoje a osobnostního růstu, se kterými se pracovník setkává u žáka, studenta či klienta a jak souvisí s osobní odpovědností za ochranu životního prostředí, estetické a etické jednání. Schopnost vnímat vliv přírody na psychiku, psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření

 • Výtvarné techniky v Artefiletice

 • Výtvarné techniky Eko Art

 • Umělecké výrazové prostředky

 • Zážitková forma umění, významová interpretační složka, fikce a realita

 • Osobní náročná témata - emoce, náročné životní, osobní či rodinné situace, krizová témata, ale také vztahy a vazby k sobě, druhým a přírodě, jak s těmito tématy pracovat v rámci kreativního vyjádření a výtvarné katarze

 • Práce s živly v přírodě i v sobě, emočně náročná témata spojená s bouřlivějšími emocemi, podobnost s projevením živlů

 • Jak pracovat s emočně náročným tématem klienta a jak u sebe poznat, proč je zrovna pro mě téma emočně náročné

 • Jak probíhá projevení živlů v přírodě a v sobě

 • Ekopsychologie – teoretický rámec

 • Vztah k přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu vnitřnímu prostředí (psychický stav, emoce, nálady, schopnost učení, rozvoje a změny) tvorba jako rozvojová aktivita

 • Individualita jedince, priority ve výtvarném projevu a respekt k vytvářeným dílům

 • Práce s metaforou, symbolem, realitou, fantazií, externalizací

 • Kontext a souvislosti výtvarného díla

 • Hodnota díla

 • Osobitost autora

 • Uplatnění kreativity

 • Originalita a individualita

 • Empatie

 • Schopnost vnímat detail, rozdíly, syntézu, vizuální rozlišování

 • Dílo a aktivní vztah k němu – artefakt a výrazová hra

 • Individuální vnímání prostoru a jeho vyjádření

 • Individualita jedince a skupinový proces

 • Hranice - Jak zůstat u tématu klienta a nezobrazovat v něm vlastní téma

 • Propojování rozumového a pocitového přístupu jedince, schopnost naslouchat názoru druhého 

 • Autonomní vyjádření, hledání uspokojivých variant sebevyjádření

 • Emoce a artefakt – proces tvorby z pohledu autora – schopnost reflektovat proces i dílo

 • Zdravý vztah k přírodě, vliv ročních období na člověka, biorytmus a schopnost se těmto rytmům přizpůsobit

 • Zážitková výtvarná činnost v přírodě

 • Příroda jako projekční plátno

 • Živly a výtvarná tvorba

 • Vyjádření pomocí artefaktů v přírodě

 • Psychohygiena a rozvoj vlastní tvořivosti a spontaneity.

 • Práce s fantazií, možnostmi a inspirací

 • Poznat zkušenosti z různých výtvarných technik a sdílení zkušeností s jinými autory

 • Kulturní a sociální souvislosti v osobním uměleckém projevu

 • Komunikace v procesu poznávání, učení a tvorby - reflektivní dialog

 • Principy reflektivní komunikace nad výtvarným dílem

 • Vyjádření vlastních zkušeností z výtvarné tvorby v přírodě

 • Podpora tvořivého myšlení

 • Práce se skupinovou dynamikou

 • Prvky efektivní komunikace

 • Principy úspěšné komunikace, verbální a neverbální komunikace

 • Prostor pro skupinovou diskusi, schopnost podpořit a motivovat ke společnému skupinovému sdílení a tvorbě

 • Tolerance a intolerance různých konceptů

 • Intuitivní malování,, hudba, vytváření artefaktů či land art

 • Reflexe a sebereflexe jako sebepoznávací metoda a schopnost vnímat sebe v kontextu sociálního a kulturního kontextu

 • Hlubší poznávání výtvarného procesu a pobytu v přírodě

 • Odlišnosti a podobnosti jedinců ve vnímání krajiny i tvorby a jedinečnost prožitku, zkušeností a vzpomínek přenést do slov, obrazu i tichého sdílení

 • Příroda jako inspirace, motivace a relaxace

 • Vliv skupinové práce na individuální tvorbu a výrazový i poznávací potenciál výtvarného díla

 • Podpora individuálního výtvarného stylu, práce s fantazií a jedinečností uměleckého projevu

 • Rovnováha mezi individuálním a skupinovým zážitkem

 • Umění být ve skupině i umění být sám

 • Výtvarný ateliér – interiérový a exteriérový  (výtvarným ateliérem se stává příroda)

 • Autenticita, spontaneita, prožitek a výrazový projev

 • Schopnost vzájemně se obohatit, inspirovat, motivovat, schopnost chápat souvislosti i odlišnosti

 • Podpora přirozeného způsobu života

 • Běžné životní situace a jejich vyjádření prostřednictvím široké škály umělecké tvorby

 • Etická pravidla při tvorbě a sdílení

 • Pravidla skupinové práce

 • Bezpečí ve skupině

 • Hudební a dramatický projev sebevyjádření

 • Uvolnění těla pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem (prožitek, příprava prostředí, atmosféra, choreografie)

 • Interpretace zážitků a rozdílnost v interpretacích

 • Hodnotová orientace – vyjádření výtvarným dílem

 • Autentičnost, originalita, jedinečnost uměleckého projevu

 • Citlivost vůči umělecké formě sebevyjádření a sdílení

 • Individuální a skupinové prožívání v principu vzájemné tolerance

 • Individuální, skupinové a společenské hodnoty a priority

 • Rozvíjení zájmových oblastí žáka, studenta, klienta prostřednictvím prvků artefiletiky a vhodnou komunikací

O lektorce

Eko Art Therapy Institut, Mgr. Jana Merhautová

Jana Merhautová (nar. 1964). Zakladatelka a ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s. Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Institute of Global Education The Applied Ecopsychology - Project Nature Connect USA - Ph.D. Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze "Kreativní přístupy v supervizi" a na FAMU v Praze "Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.

www.arttherapy.cz

Our other websites

Quick contact

Holos Centrum
Marie Dolanské 12
746 01 Opava - Vlaštovičky

+420 773 615 324 

holos@holos.cz

We colaborate with

 • Facebook

© 2003 - 2018 by Holos.