top of page

Muzikoterapie

"Hudební tón má schopnost okamžité ozvěny v našem srdci.
...Proto odjakživa hudba mohla být pro člověka vzácným a velmi účinným lékem."

Muzikoterapie je moderní metodou psychoterapie.

Co je to muzikoterapie?

Muzikoterapie využívá hudby, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, případně i v návaznosti na pohybe či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou není jen hudbu vytvářet a podílet se na ní, ale může jít i o poslouchání, vnímání samotné nebo na jeho základě další jiná kreativní exprese. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizace zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbální práce s hudbou, rytmem či zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů muzikoterapie může pracovat na uvolňování napětí v těchto částech či jejich stimulace. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů.

Muzikoterapeutická péče pro cílové skupiny :

 • pro znevýhodněné děti, mládež a dospělé v celé oblasti hendikepu, včetně smyslového a zdravotního a jejich rodinné příslušníky.

 • pro nadprůměrně inteligentní a nadané děti, jako prevence asociálních a antisociálních projevů chování, rozvoj individuálních nadprůměrných schopností a zvláštností talentované osobnosti, jejich sociální integrace a terapeutický servis pro jejich rodinné příslušníky.

 • pro rómské děti a mládež a děti a mládež znevýhodněné v oblasti sociální s důrazem na prevenci (rizikové skupiny dětí) a jejich rodinné příslušníky (integrace, socializace, uvědomování si funkce jedince ve společnosti).

 • pro autistické klienty a jejich rodinné příslušníky.

 • pro děti z mateřských a základních škol - speciální programy pro rozvoj komunikace, abstraktního myšlení, zlepšení schopnosti učení se, pozitivního myšlení, zlepšení duševních funkcí, rozvoj osobnosti, relaxace a prevence.

 • pro dospělou veřejnost - oblast relaxace, psychohygieny, antistresový a preventivní program, rozvoj intuice, pozitivního myšlení a zvyšování tvůrčích schopností a prevence.

 • pro nejširší veřejnost v oblasti prevence drogových závislostí a jako substituční program drogových závislostí.

 

Podrobný popis muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera.

Předkládaná metoda vychází z empirických poznatků, teoretických studií, praxe speciálního pedagoga a dlouholeté praxe profesionálního hudebníka Dr. L. Holzera. Při poslechu rytmických modelů specifických rezonančních typů, při respektování metroritmické struktury a použití speciálních bicích a perkusivních nástrojů a modulovaného, či alikvótního zpěvu, dochází v lidském mozku k indukci alfa vln, což je frekvence v rozmezí 7 až 11 Hz. To jsou frekvence, při nichž dochází k harmonizaci pravé a levé mozkové hemisféry - nastává efekt tzv. jednotného mozku (one brain) a rovněž při dosažení speciálních podmínek může dojít ke změněnému stavu vědomí. Neurochemie dokazuje, že lidský mozek je sám schopen vyrábět substance měnící stav vědomí, včetně halucinogenů, jako je např. dimetiltriptamin. Jakmile začnou mozkové hemisféry pracovat harmonicky, dojde ke změně fyziologie mozkových vln do fází vyššího vědomí. Laboratorní výzkumy dokázaly, že bubnování vyvolává změny CNS. Rytmická stimulace působí na elektrickou aktivitu mnoha smyslových a pohybových oblastí mozku. Tak se stimuluje spojení se senzorickou oblastí. To znamená, že při bubnování dochází u klientů k celkovému uvolnění, odeznění psychických tenzí, současně relaxaci celého organizmu, k harmonizaci energetických center a drah, k postupnému vylaďování všech tělesných funkcí a systémů, včetně imunitního a tím pádem k terapii celé bytosti jako takové. Jediný úder bubnu dodá mozku více energie, než jakýkoliv jiný zvuk. Hluboké alfa stavy jsou charakteristické pro meditaci a holistické mody vědomí.

 

Využití hudby k psychoterapeutickým účelů (vztah hudby a emocí)

 

Receptivní muzikoterapie (pasivní)

Poslech:

 • jakékoli hudby (klasické, lidové, trávení volného času poslechem hudby)

 • vybrané hudební nahrávky (např. etnická hudba,vybrané skladby klasické hudby zaměřené k dosažení určitého cíle: sthenisující účinek nebo zamyšlení, introspekce, autognoze) rozvoj tvořivosti

 • po poslechu následuje skupinový rozbor pocitů, dojmů, myšlenek, vzpomínek

 • překážkou bývá nesprávná indoktrinace, že hudbě je třeba rozumět a mít pro to vzdělání

 

Aktivní muzikoterapie

 • Vytváření hudby (nikoli hraní podle not nebo zpěv podle not), tzn. vyjadřování duševního stavu aktuálního nebo minulého (pocity, vzpomínky, dojmy)

 • Hlasové vyjádření (voice therapy)

 • Vyjádření tělem (body therapy) - např. tleskání o ruce, o tělo

 • Vyjádření nástrojem (např. bubínky, dřívka, gongy, Orfovo instrumentarium

 • Event. různé kombinace (hlas, tělo, nástroj)

 • Navazuje skupinový rozbor pocitů, dojmů, myšlení a vzpomínek

 • Muzikoterapie je součástí skupinových psychoterapeutických aktivit

 • Požadavkem není hudební vzdělání

Indikace muzikoterapie: součást terapeutického programů různých skupin pacientů

bottom of page